DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI


Szkoła Podstawowa  w  Izbiskach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.24tm.spizbiska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej  Knot, e-mail: izbiska@go2.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146669711. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Cechy architektoniczne budynku Szkoły Podstawowej w Izbiskach:

- do budynku prowadzą 2 wejścia, przy jednym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich,

-  przy szkole  istnieje  parking ,

- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

  i słabowidzących,

-budynek jest  parterowy dwupoziomowy, z poziomu  niższego do wyższego  prowadzą 5 stopniowe  schody

- toalety znajdują się na niższym  poziomie,

-na  niższym  poziomie  znajduje  się  także sala  gimnastyczna


Informacje dodatkowe

                                           Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


                                                                                                                                                                             -filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
                                                                                                                                                                             -niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
                                                                                                                                                                             -dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
                                                                                                                                        Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej i treści do wymagań dostępności cyfrowej.
RAPORT  O STANIE DOSTĘPNOŚCI
 wydarzenia